• usd 424.85

  • eur 504.21

  • rub 5.84

  • cny 65.86

05 جەلتوقسان, 05:49:29
+5°

27 قازان كۇنى اقتوبەدە «؛قوعام قۇقىقتىق ءتارتىپتى قولدايدى»؛ اتتى فورۋم ءوتتى. فورۋم قورىتىندى جاساپ, جۇرتشىلىقتى قۇقىقتىق ءتارتىپتى قورعاۋعا جانە قوعامدا قۇقىقبۇزۋشىلىققا «؛نولدىك توزىمدىلىكتى»؛ قالىپتاستىرۋعا بايلانىستى ءارى قارايعى جوسپارلاردى تالقىلايتىن ديالوگ الاڭىنا اينالدى.

فورۋمدى ۇيىمداستىرعان &ndash؛ اقتوبە وبلىسىنىڭ اكىمدىگى مەن وبلىستىق پروكۋراتۋرا.

ونىڭ جۇمىسىنا ءوڭىر باسشىسى وڭداسىن ورازالين, قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ باسشىلارى, ءماسليحات حاتشىلارى, قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيانىڭ مۇشەلەرى, وبلىستىق قوعامدىق كەڭەس وكىلدەرى, وبلىستىڭ جوعارعى وقۋ ورىندارىنىڭ, ۇيىمدار مەن كاسىپورىندارىنىڭ باسشىلارى قاتىستى. وبلىس اۋداندارىنىڭ دەلەگاتتارى فورۋمعا ونلاين تۇردە قاتىستى.

2019 جىلى اقتوبە وبلىسىندا قوعامدى قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋعا تارتاتىن, ەلدە بالاماسى جوق بىرەگەي جوبا باستالعان بولاتىن. جوبا ۆەدومستۆوارالىق جوسپار تۇرىندە جۇزەگە اسىرىلۋدا. وندا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇرتشىلىقپەن ءوزارا ارەكەت ەتۋى, حالىق جاساعىن قۇرۋ, جاستاردىڭ ەرىكتىلەر قوزعالىسى جەلىسىن دامىتۋ, قوعامدىق بىرلەستىكتەردى, جوعارى وقۋ ورىندارى مەن ەڭبەك ۇجىمدارىن قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا بىرلەسكەن جۇمىستارعا تارتۋ قاراستىرىلعان.

وبلىس اكىمى: «؛جوسپارعا سايكەس قوعامدىق كومەكشىلەر ينستيتۋتىن قايتا جاڭعىرتۋ شارالارى دا تۇرعىندار تاراپىنان وڭ قابىلداندى. پيلوتتىق رەجيمدە اۋداندار انىقتالىپ, قوعامدىق كومەكشىلەرمەن بىرلەسە رەيدتىك شارالار جۇرگىزىلە باستادى. جالپى ۇلتتىق قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋدا مىڭعا جۋىق ازامات قوعامدىق كومەكشىلەرمەن بىرگە رەيدتىك شارالارعا قاتىسقان جانە ولاردىڭ قاتىسۋىمەن 600-گە جۋىق قۇقىقبۇزۋشىلىق انىقتالىپ وتىر, ياعني وسى باعىتتا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستىڭ ناتيجەسى بار»؛,- دەپ اتاپ ءوتتى.

قىلمىستىڭ الدىن الۋدا قوعامدىق كەڭىستىكتەردى اباتتاندىرۋ, ەلدى مەكەندەردى جارىقتاندىرۋ جاعى دا ماڭىزدى.

«؛وزدەرىڭىز بايقاعان بولارسىزدار, سوڭعى كەزدەرى قالامىزداعى كوپتەگەن اۋلالاردىڭ اباتتاندىرىلىپ, جارىقتاندىرىلىپ, كوشەلەردىڭ جوندەلۋىنە ەرەكشە ءمان بەرىپ كەلەمىن. اسىرەسە, تەمىرجول ۆوكزالى ماڭىنداعى ۇيلەردىڭ اۋلالارى كوپ جىلداردان بەرى جارىقسىز, قاراۋسىز قالىپ, ءتۇرلى قىلمىستىڭ وشاعىنا اينالعان بولاتىن. جىل باسىنان بەرى جۇيەلى جۇرگىزىلگەن جۇمىستىڭ ناتيجەسى رەتىندە وسى اۋدانداعى ءبىرقاتار اۋلالار اباتتاندىرىلىپ, كوشەلەر جوندەلىپ, بالالار الاڭدارى, جارىقشامدارى ورناتىلدى. بۇل وسى اۋداندا بولاتىن ءتۇرلى قىلمىستىڭ الدىن الۋدا پايداسى وتە كوپ. جالپى قالامىزدىڭ قاۋىپسىزدىگى, تۇرعىنداردىڭ قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا بەي-جاي قاراماي جۇمىلا اتسالىسۋى, اينالامىزدىڭ تازالىعىن ساقتاۋ ورتاق ءىس. بۇگىنگى فورۋم بىرلەسكەن جۇمىستىڭ باسى, الداعى ۋاقىتتا جالعاسىن تابادى دەپ سەنەمىن»؛,- دەدى وبلىس اكىمى.

جوبا اياسىندا ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارىن تارتۋ قالالىق اۋماقتاردى پاترۋلدەۋ, تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىقتىڭ الدىن الۋ جانە وبلىس اۋداندارىندا قىلمىستىڭ كريمينولوگيالىق تالداۋىن جاساۋ سياقتى ءۇش نەگىزگى باعىت بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتىر.

پروكۋراتۋرانىڭ مالىمەتى بويىنشا, جوبانى جۇزەگە اسىرۋ وڭ ناتيجەسىن بەرگەن.

«؛بيىل جوبا قامتىعان قوعامدىق ورىندار مەن جايسىز وتباسىلاردا قىلمىستىڭ تومەندەگەنى نەمەسە جوقتىعى بايقالادى. مارتوك اۋدانىنداعى كريمينولوگيالىق تالداۋدىڭ ۇسىنىستارىن ورىنداۋ دا اۋدانداعى قىلمىستىڭ بارلىق ءتۇرىن ەداۋىر تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەردى»؛,- دەدى وبلىس پروكۋرورى مارات قايىبجانوۆ.

ايتا كەتەيىك, كريمينولوگيالىق تالداۋ قازىرگى تاڭدا وبلىستىڭ باسقا اۋداندارىندا دا جۇرگىزىلىپ جاتىر.

فورۋمدا بەلسەندى قوعامدىق كومەكشىلەر مەن ولاردىڭ جەتەكشىلەرى ماراپاتتالىپ, اقتوبە حروم قوسىندىلارى زاۋىتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قالاداعى اۋدانداردىڭ ءبىرىن پاترۋلدەۋگە بەلسەندى قاتىسىپ جۇرگەندىگى ايتىلدى. بۇگىندە كاسىپورىندارمەن قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ ءۇشىن قىزمەتكەرلەردى ءبولۋ جونىندە بارلىعى 15 مەموراندۋم جاسالعان. اتالعان جوباعا تاعى 80 كاسىپورىندى تارتۋ جوسپارلارى بار. اتالمىش جوباعا جۋىردا تاعى سەكسەندەي كاسىپورىن قوسىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.

 ؛

qamshy

qamshy

"قامشى" سىلتەيدى
ىلمەك سوزدەر: اقتوبە

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر