17 قاراشا, 2015 قازاق داۋىسى (شەشۋشى كەزەڭ)

قازاق داۋىسى 111 (شەشۋشى كەزەڭ)

111 ءمولدىر بايبۋرينوۆا (شەشۋشى كەزەڭ )

111 ءمولدىر بايبۋرينوۆا (شەشۋشى كەزەڭ )

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر