7 اقپاندا جامبىل وبلىسىنداعى قورداي اۋدانى تۇرعىندارى اراسىندا جانجال بولىپ, 10 ادام قايتىس بولدى. ؛الەۋمەتتىك جەلىدە شىڭجاڭدىق دۇنگەننىڭ وسى وقيعاعا وكىنىش ءبىلدىرىپ, قازاقستانداعى دۇنگەندەرگە ارناعان اۋديوۇندەۋى تارالۋدا. باۋىرلاستارىنىڭ ارەكەتىن ايىپتاعان شىڭجاڭدىق دۇنگەن حاتىنىڭ مازمۇنى تومەندەگىدەي.

اسسالاۋماعالەيكۇم! جاقىندا قازاقستاننىڭ قورداي اۋدانىنا قاراستى ماسانشى كەنتىندە بولعان وقيعاعا قاتتى قىنجىلدىم. مەن ؛بۇل جاعدايدى ەستىگەندە شىڭجاڭدىق دۇنگەن ازاماتى رەتىندە قاتتى رەنجىدىم.

ەڭ اۋەلى ماسانشى كەنتىنىڭ تۇرعىندارى سەندەر مۇسىلمان بولا تۇرا, ءبىرىنشى بولىپ شاتاق باستاپ, قازاقتاردى ساباپسىڭدار. ءتىپتى 70 جاستان اسقان قارتتى دا اياماي تاياققا جىعىپسىڭدار. ول ازداي ساقشىلاردىڭ جاعاسىنا جارماسىپ, قۇقىق قورعاۋشىلارعا جانە 40-تان استام قازاق ازاماتقا وق اتقاندارىڭ قاي قىلىقتارىڭ؟ وسى ادامشىلىق پا؟

مەن شىڭجاڭدىق مۇسىلمان, شىڭجاڭدىق دۇنگەن ازاماتى رەتىندە بۇل وقيعاعا قاتتى تاڭعالدىم. قازاق تا مۇسىلمان عوي. باۋىرلاس, دوس حالىق قوي. ەكى دۇنيەنىڭ ساردارى مۇحاممەد (س.ع.س.) "مۇسىلمان مەن مۇسىلمان توبەلەسسە, ساباعان ادام دا, تاياق جەگەن ادام دا, ولتىرگەن نەمەسە ولگەن ادام دا توزاققا كىرەدى" دەمەپ پە ەدى؟! سەندەر وسى ءحاديستى بىلمەيسىڭدەر مە؟

سول كۇنى دۇنگەن جاستارى ساقشىلاردىڭ جاعاسىنا جارماسىپ, ولاردى ۇرىپ جۇرگەن كەزدە, قاسىندا اق كەپەش كيىپ قاراپ تۇرعانداردى كورىپ قانىم باسىما شاپتى. ؛ نەگە اجىراتپايسىڭدار؟ نەگە اقىل ايتپايسىڭدار؟ ماسانشى كەنتىنىڭ ءاحۇندارى (موللالارى) ساقالدارىڭ ۇزىن بولعانىمەن, وسىعان اقىلدارىڭ جەتپەدى مە؟ قۇراندا "جەر بەتىندە ءوز توڭىرەكتەرىڭدە تۋعان جاماندىقتى كورە تۇرا توسپاساڭدار, اللانىڭ قارعىسىنا ۇشىرايسىڭدار" دەلىنگەن جوق پا؟! ساقالدارىڭ سونشا ۇزىن بولسا دا, جاستارعا نەگە دۇرىستاپ تاربيە بەرمەيسىڭدەر؟

"بىر قارىن مايدى ءبىر قۇمالاق ءشىرىتتى" دەگەن وسى عوي. مەن قاتتى قينالىپ تۇرمىن. ؛ قازاق تا, دۇنگەن دە مۇسىلمان عوي. مۇسىلمان مۇسىلماندى ساباعان دەگەن ۇيات نارسە. قىرعىزستانعا قاشىپ كەتكەن دۇنگەن باۋىرلار, ەندى ەستەرىڭدى جيىڭدار, ءىستى ۋشىقتىرماڭدار. قازاق تا قۇدايعا قۇلشىلىق قىلعان حالىق. مۇسىلماندى مۇسىلمان ولتىرسە, ەكەۋى دە توزاقتىڭ وتىنا تۇسەدى. وسىنى ۇمىتپاڭدار.

تاعى ءبىر ەرەكشە ايتار ءىس ؛&ndash؛ ماسانشى كەنتىنىڭ تۇرعىندارى, قازاق جەرىندە ءومىر سۇرگەندەرىڭە 100 جىلدان استى. قازاقتىڭ سۋىن ءىشىپ, اسىن جەپ وتىرىپ ايتقان راحمەتتەرىڭ وسى ما؟ كەرىسىنشە, ولاردى ساباپ, كۇن كورسەتپەيسىڭدەر. وسى ادامشىلىقتارىڭ با؟ ءبىزدىڭ بابالار وسىلاي تاربيە بەردى مە؟

مەن ماسانشى كەنتىنىڭ احۇندارىنىڭ بىرنەشەۋىمەن سويلەستىم. سەندەر قازاق ءتىلىن قۇلاقتارىڭا دا قىستىرمايسىڭدار. سول ەلدە ءومىر سۇرگەلى 100 جىلدان اسسا دا, قازاق ءتىلىن ۇيرەنبەپسىڭدەر. ورىستىڭ, باسقا ۇلتتىڭ ءتىلىن ۇيرەنىپ وزدەرىڭە قامقور بولعان قازاقتىڭ ءتىلىن عانا ۇيرەنبەيتىندەرىڭ قالاي؟ سەندەر, ءاسىلى, قازاق ۇلتىنىڭ ارتىقشىلىعىن ۇيرەنۋلەرىڭىز كەرەك ەدى. ەندى وسى وقيعادان ساباق الىڭدار, ەكىنشى بۇل ءىس قايتالانباسىن!

شىڭجاڭدىق مۇسىلمان, شىڭجاڭدىق دۇنگەن ازاماتى رەتىندە سەندەرگە مىنانى ەسكەرتەمىن: ەگەر قۇدايعا سەنسەڭدەر, دەرەۋ قازاقتاردان كەشىرىم سۇراڭدار! بۇل &ndash؛ سەندەردىڭ قاتەلىكتەرىڭ! سەندەر دۇنگەننىڭ بەتىن جەر قىلدىڭدار! سەندەردىڭ ناداندىقپەن ىستەگەن ىستەرىڭدى ءبىر اللا ءوزى كەشىرسىن! اسسالاۋماعالەيكۋم!

اۋدارماشى ءاتى-جونىن اتاماۋدى سۇرادى

"قامشى" سىلتەيدى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر