شيرەك عاسىردا ەركىن كۇرەستەن ءبىر الەم چەمپيونىن باپتاۋعا جارامادىق. . .

شيرەك عاسىردا ەركىن كۇرەستەن ءبىر الەم چەمپيونىن باپتاۋعا جارامادىق. . .

19/01/2019 15:38 0 865
"جەرىمىز قوقىسقا اينالماي تۇرعاندا فينليانديادان ۇلگى الايىق!"

"جەرىمىز قوقىسقا اينالماي تۇرعاندا فينليانديادان ۇلگى الايىق!"

19/01/2019 12:50 0 466
ءماريام جاگور قىزى عاشىق بولعان دۋدار-دۇيسەن ەمەس

ءماريام جاگور قىزى عاشىق بولعان دۋدار-دۇيسەن ەمەس

18/01/2019 21:40 0 1385
اتى بەلگىسىز اۆتورلار: برەجنيەۆتىڭ كىتاپتارىن كىم جازعان؟

اتى بەلگىسىز اۆتورلار: برەجنيەۆتىڭ كىتاپتارىن كىم جازعان؟

18/01/2019 15:30 0 1972
بالانىڭ كوز جاسىنا تۇنعان "قارعىس اتقان" كارتينانىڭ كانداي قۇپياسى بار؟

بالانىڭ كوز جاسىنا تۇنعان "قارعىس اتقان" كارتينانىڭ كانداي قۇپياسى بار؟

18/01/2019 12:09 0 3438
&quot؛قازكونتەنتتىڭ&quot؛ بۇرىنعى باسشىسى ەۆگەنيي كوچەتوۆ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى
"قازكونتەنتتىڭ" بۇرىنعى باسشىسى ەۆگەنيي كوچەتوۆ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى
"قازكونتەنتتىڭ" بۇرىنعى باسشىسى ەۆگەنيي كوچەتوۆ جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى
قازاق، ورىس، اعىلشىن، نەمىس تىلدەرىن بىلەتىن پوليگلوت ەۆگەنيي كوچەتوۆ ءوزىنىڭ فەيسبۋك پاراقشاسىنداعى وقىرمانداردان ءسۇيىنشى سۇرادى.
31/10/2018 15:36 0 2212
داۋلەتكەرەي كاپ ۇلى جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى
داۋلەتكەرەي كاپ ۇلى جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى
داۋلەتكەرەي كاپ ۇلى جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالدى
دارىن مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى. ەكى دۇركىن مەملەكەتتىك ستيپەنديا يەگەرى.
18/10/2018 14:13 0 22249
«قازاق راديولارىنا» جاڭا باسشى كەلدى
«قازاق راديولارىنا» جاڭا باسشى كەلدى
«قازاق راديولارىنا» جاڭا باسشى كەلدى
ماسس-مەديا جانە تەلەمەنەدجمەنت سالاسىندا 10 جىلعا جۋىق تاجىريبەسى بار.
16/10/2018 09:55 0 2892
باۋىرجان قاراعىز ۇلى مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى اتاندى
باۋىرجان قاراعىز ۇلى مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى اتاندى
باۋىرجان قاراعىز ۇلى مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى اتاندى
قازاقتىڭ تالانتتى اقىنى، كوپتەگەن حالىقارالىق، رەسپۋبليكالىق، ادەبي كونكۋرستاردىڭ جەڭىمپازى.
19/09/2018 16:36 0 2364
قىستا عانا ەلباسىدان ەسكەرتۋ ەستىگەن باقىت سۇلتانوۆ بۇگىن ەلوردانىڭ اكىمى اتاندى
قىستا عانا ەلباسىدان ەسكەرتۋ ەستىگەن باقىت سۇلتانوۆ بۇگىن ەلوردانىڭ اكىمى اتاندى
قىستا عانا ەلباسىدان ەسكەرتۋ ەستىگەن باقىت سۇلتانوۆ بۇگىن ەلوردانىڭ اكىمى اتاندى
مىنە، كۇن سۋىتپاي جاتىپ باقىت سۇلتانوۆ ەل باسشىسىنىڭ كوڭىلىنەن شىققان سياقتى.
11/09/2018 11:41 0 2986
راۋان كەنجەحانۇلىنا جاڭا مىندەت جۇكتەلدى
راۋان كەنجەحانۇلىنا جاڭا مىندەت جۇكتەلدى
راۋان كەنجەحانۇلىنا جاڭا مىندەت جۇكتەلدى
راۋان كوپشىلىككە بەلگىلى جۋرناليست، قوعام قايراتكەرى، كوپتەگەن جوبالاردىڭ اۆتورى رەتىندە جاقسى تانىمال.
21/08/2018 11:04 0 2016
داۋرەن قۋات &quot؛قازاق ادەبيەتى&quot؛ گازەتىنىڭ باس رەداكتورى بولىپ تاعايىندالدى
داۋرەن قۋات "قازاق ادەبيەتى" گازەتىنىڭ باس رەداكتورى بولىپ تاعايىندالدى
داۋرەن قۋات "قازاق ادەبيەتى" گازەتىنىڭ باس رەداكتورى بولىپ تاعايىندالدى
داۋرەن قۋات م. قاشقاري اتىنداعى جانە ع. مۇسىرەپوۆ اتىنداعى سىيلىقتاردىڭ لاۋرەاتى.
09/07/2018 12:13 0 2870
1
شيرەك عاسىردا ەركىن كۇرەستەن ءبىر الەم چەمپيونىن باپتاۋعا جارامادىق. . .
19/01 15:38 0 865
2
"جەرىمىز قوقىسقا اينالماي تۇرعاندا فينليانديادان ۇلگى الايىق!"
19/01 12:50 0 466
3
قازاقستاندىقتار 11 ايدا شەتەلگە $7 ملرد اۋدارعان
19/01 11:28 0 389
ءماريام جاگور قىزى عاشىق بولعان دۋدار-دۇيسەن ەمەس
18/01 21:40 0 1389
كوپبالالى انا: جەرگە ءتۇسىڭىز، ءابىلقاسىموۆا حانىم!
18/01 18:06 0 9982