19 قاراشا, 2015 قازاق داۋىسى (شەشۋشى كەزەڭ)

قازاق داۋىسى 050 (شەشۋشى كەزەڭ)

050 ىقىلاس وجايۇلى قازاق داۋىسى

050 ىقىلاس وجايۇلى قازاق داۋىسى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر