19 قاراشا, 2015 قازاق داۋىسى (شەشۋشى كەزەڭ)

 قازاق داۋىسى 002 (شەشۋشى كەزەڭ)

002 گۇلنۇر نۇراسىلوۆا قازاق داۋىسى

002 گۇلنۇر نۇراسىلوۆا قازاق داۋىسى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر