• usd 468.56

  • eur 497.56

  • rub 7.3

  • cny 67.18

30 قاڭتار, 13:17:09
الماتى
-3°

الماتى ماڭىنداعى "التىن وردا" بازارىنىڭ بۇرىنعى باسشىلىعىنا حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالاندى. ؛كۇدىكتىلەردى "التىن وردا" بازارى ورنالاسقان الماتى وبلىسى قاراساي اۋدانىنىڭ كريمينالدىق پوليسيا ءبولىمى ىزدەپ جاتىر.

تول

كۇدىكتىلەردىڭ بارلىعى قىلمىستىق كودەكستىڭ 190-بابى "الاياقتىق" بويىنشا ايىپتالعان. ؛ ىزدەستىرىلىپ جاتقان تىزىمدەگى: ؛

دانيار ءاپدىعاپاروۆ, 1982 جىلعى؛
 ؛
جۇمادين پاتوۆ, 1982 جىلعى؛
 ؛
قانات جاقاەۆ, 1984 جىلعى؛
 ؛
ايدوس نۇرقاليەۆ, 1986 جىلعى.

پروكۋرورلار كۇدىكتىلەر بۇرىنعى "التىن وردا" باسشىلىعىنىڭ مۇشەلەرى بولعانىن جانە ولاردى ىزدەستىرۋ بازار ساتۋشىلارىنىڭ شاعىمىنا بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ساتۋشىلار بۇرىن سالىنىپ جاتقان پاۆيلونداعى ساۋدا ورىندارىن الۋ ءۇشىن بۇرىنعى اكىمشىلىككە قوماقتى اقشا تولەگەنىن ايتقان. الايدا عيمارات تۇرعىزىلماعان, ال ادامدار ساۋدا الاڭدارىنسىز جانە اقشاسىز قالعان, بازارعا جاڭا باسشىلىق كەلگەن.

"قامشى" سىلتەيدى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر