• usd 426.04

 • eur 506.39

 • rub 5.82

 • cny 65.79

23 ماۋسىم, 14:36:43
الماتى
+22°

الماتى, شىعىس قازاقستان, سولتۇستىك قازاقستان, قاراعاندى ؛وبلىستارىندا كارانتين شارالارىنا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلدى. بۇل تۋرالى وبلىستاردىڭ باس سانيتار دارىگەرلەرى مالىمدەدى.

الماتى وبلىسىنىڭ باس سانيتار دارىگەرى ەرعالي سىدىمانوۆ كارانتيندىك جاڭا شەكتەۋ شارالارى 22 قاراشادا 7:00-دەن باستاپ كۇشىنە ەنەتىنىن ەسكەرتتى.

جاڭا قاۋلىعا سايكەس: ؛

 • قوعامدىق كولىكتىڭ جۇمىسى 23.00-گە دەيىن ۇزارتىلادى؛
 • بىر وتباسى مۇشەلەرىن قوسپاعاندا, 3 ادامنان ارتىق جۇرۋگە تىيىم سالىنادى؛
 • 65 جاستان اسقان ادامداردىڭ كوشەگە شىعۋىنا شەكتەۋ قويىلادى؛

سونىمەن قاتار كەلەسى نىسانداردىڭ قىزمەتى بۇرىنعىشا توقتاپ تۇر:

 • 50-دەن اسا وتىراتىن ورنى بار قوعامدىق تاماقتاندىرۋ وبەكتىلەرىنىڭ (اسحانا, ءدامحانا, كوفە, مەيرامحانالاردىڭ جانە باسقا دا مەكەمەلەردىڭ)؛
 • سانى 15 ادامعا دەيىنگى كەزەكشى توپتاردى قوسپاعاندا, بارلىق مەكتەپكە دەيىنگى ۇيىم؛
 • ويىن-ساۋىق وبەكتىلەرى (تۇنگى كلۋبتار, كورمەلەر, بيليارد جانە كومپيۋتەرلىك كلۋبتار, بالالار ويىن الاڭدارى, جابىق ءۇي-جايلارداعى باتۋتتار جانە باسقالار)؛
 • وقۋ-جاتتىعۋ ساباقتارىن قوسپاعاندا, باسسەيندەر؛
 • ويىن مەكەمەلەرى, كازينو, قۇمار ويىندار وتكىزىلەتىن عيماراتتار, ءۇي-جايلار, قۇرىلىستار.

&ge؛وقي وتىرىڭىزدار: ؛جاڭا قاۋلى. شقو باس سانيتار دارىگەرى قاۋلىعا وزگەرىس ەنگىزدى

ال, ؛شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتار دارىگەرى ح. يليۋباەۆ كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىنىڭ الدىن-الۋ ءۇشىن قاۋلىعا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزدى.

قاۋلىعا ساكەس:

 • ونەركاسىپتىك كاسىپورىندارعا, مەكتەپكە دەيىنگى تاربيە وبەكتىلەرىنە, مەديسينالىق مەكەمەلەرگە, تۋريزم وبەكتىلەرىنە جانە ت.ب نىساندارعا جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات ەتىلەدى (وتىراتىن ورىندار سانى 50%-دان اسپاۋى كەرەك)؛
 • اشىق اۋادا (كوشەدە, ۇيدەن تىسقا شىققاندا), قوعامدىق ورىنداردا, ونىڭ ىشىندە اۆتوبۋس ايالدامالارىندا ماسكا كيۋ مىندەتتەلەدى؛
 • وتباسى مۇشەلەرىن قوسپاعاندا, اشىق اۋادا (كوشەدە, ۇيدەن تىس جەردە), دەمالۋعا ارنالعان ءۇي-جايلاردا قاشىقتىق ساقتاۋ.

باس سانيتار دارىگەردىڭ مالىمدەۋىنشە, ؛قاۋلى 2020 جىلدىڭ 21 قاراشاسىندا ؛كۇشىنە ەنەدى جانە ونىڭ رەسمي كۇشى جويىلعانعا دەيىن كارانتين شارالارى ساقتالادى.

2020 جىلدىڭ 19 قاراشاداعى جاعداي بويىنشا شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا وقۋشىلار اراسىندا كوروناۆيرۋس ينفەكسياسىنىڭ 477 جاعدايى تىركەلدى. ونىڭ ىشىندە 125 وففلاين رەجيمدە وقيتىندار اراسىندا, 26%, ونلاين رەجيمدە 352/74%, سونداي-اق مۇعالىمدەر اراسىندا-108 جاعداي تىركەلگەن.

سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باس سانيتار دارىگەرى 20 قاراشاداعى №36 قاۋلىسىنا وزگەرتۋلەر ەنگىزدى. ؛

پەتروپاۆل قالاسى, قىزىلجار اۋدانىنىڭ اۋماعىندا كارانتيندىك شەكتەۋ ءىس-شارالارىن كۇشەيۋ ءۇشىن ەكى وڭىردىڭ ؛اكىمدەرى, مەنشىكتىڭ بارلىق نىسانىنداعى ۇيىمداردىڭ/كاسىپورىنداردىڭ باسشىلارى نازارىنا:

 • دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمدارىندا, جەدەل جاردەم كولىگىندە, جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار كارانتينگە بولگەن بولمەلەردە فوتو جانە بەينەباقىلاۋ جۇرگىزۋگە تىيىم سالادى؛
 • سپورتتىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە, كورمەلەر, فورۋمدار, كونفەرەنسيالار, سونداي-اق وتباسىلىق, ەسكە الۋ شارالارىن (بانكەتتەر, ۇيلەنۋ تويلارى, مەرەيتويلار, ەسكە الۋ كۇندەرى) ۇيدەگى جانە باسقا دا كوپتەگەن ادامدار جينالاتىن ءىس-شارالاردى وتكىزۋگە تىيىم سالىنادى؛
 • تۇرعىنداردىڭ كورپوراتيۆتى, سالتاناتتى, وتباسىلىق جانە وزگە دە بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋىنە جەكە ءۇي مەن عيماراتتاردى جالعا الۋعا تىيىم سالىنادى؛
 • كينوتەاترلار؛ تۇنگى كلۋبتار؛ بالالار ويىن الاڭدارى, ساۋدا ورتالىقتارى مەن ساۋدا ۇيلەرىندەگى ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى؛ فۋد-كورتتارى؛ كاليان بارلارى قىزمەتىن توقتاتادى؛
 • مەديسينالىق ورتالىقتاردىڭ قىزمەتتەرىن شەكتەۋ, كليەنتتەردى تەك جازىلۋ ارقىلى قابىلداۋ, ايماقتارعا ءبولۋ تالاپتارىن جانە كۇشەيتىلگەن سانيتاريالىق-دەزينفەكسيالىق رەجيمدى ساقتاۋدى قاداعالاۋ؛
 • جۇمىس ۋاقىتى 10.00-دەن 20.00-گە دەيىن جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك زاڭدىلىعىنا سايكەس, سەنبى-جەكسەنبى جانە مەرەكە كۇندەرى جۇمىسىن توقتاتا وتىرىپ, اۋدانى 500 م2-دەن اساتىن (ادام كەلۋ كوەففيسيەنتى 30% -دان اسپايتىن, 1 كەلۋشىگە كەمىندە 4 ش.م.) ازىق-تۇلىك ەمەس دۇكەندەردىڭ (قۇرىلىس دۇكەندەرىن قوسپاعاندا) قىزمەتىن شەكتەۋ؛
 • تاماق ونىمدەرىمەن ساۋدا وبەكتىلەرىنىڭ قىزمەتىن ساعات 08.00-دەن 22.00-گە دەيىن شەكتەۋ؛
 • تۇتىنۋشىلارعا ونىمدەر مەن تاۋارلاردى ساعات 08.00-دەن 22.00-گە دەيىن جەتكىزۋ؛
 • ساۋنالاردىڭ, ونىڭ ىشىندە تۇرعىندارعا تۇرعىن ءۇي قىزمەتتەرىن كورسەتۋ سالاسىنداعى ۇيىمداردا ورنالاسقانداردىڭ قىزمەتىن توقتاتا تۇرۋ.

اتالعان قاۋلى ؛23 قاراشادا ساعات 00:00-دەن ؛باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

قاراعاندى وبلىسىنىڭ باس  ؛سانيتار دارىگەر يۋ.ل. زالىگين كارانتيندىك شەكتەۋ شارالارىنا تولىقتىرۋلار مەن وزگەرىستەر ەنگىزدى.

قاۋلى ء21-شى قاراشا ساعات 00:00-دەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

"تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ ستانسيالارىنىڭ, اۆتوجۋعىشتاردىڭ, شينومونتاج شەبەرحانالارىنىڭ باسشىلارى قاۋلىداعى 10-قوسىمشاعا سايكەس سانيتارلىق شارالاردى كۇشەيتە وتىرىپ, وبەكتىلەردىڭ قىزمەتىن قامتاماسىز ەتسىن" دەپ جازىلعان قاۋلى وزگەرىسىندە.

قاۋلىنىڭ تولىق نۇسقاسى مىنا سىلتەمەدە ؛

"قامشى" سىلتەيدى

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر