25 تامىز, 2015 قازاق داۋىسى (2 كەزەڭ)

شولپاناي اكىمقىزى (قازاق داۋىسى 189) (2 كەزەڭ)

شولپاناي اكىمقىزى (قازاق داۋىسى 189) (2 كەزەڭ)

شولپاناي اكىمقىزى (قازاق داۋىسى 189) (2 كەزەڭ)

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر