14 تامىز, 2020 news

"؛مۇسىلمانداردا ءمايىت ورتەۋ جوق"؛. كرەماتوريي تۋرالى تۇرعىندار نە دەيدى؟ (ۆيدەو)

كورنەكى سۋرەت

نۇر-سۇلتان قالاسىندا ولگەن ادامنىڭ دەنەسىن ورتەيتىن كرەماتوريي سالىنباق. قۇرىلىس جۇمىستارىنا 1 ملرد 519 ملن 285 مىڭ تەڭگە جۇمساۋ جوسپارلانىپ وتىر. كرەماتوريي سالۋداعى ماقسات &ndash؛ ءداستۇرلى جەرلەۋ ورىندارىنىڭ كولەمىن ازايتۋ. ءمايىتتى كۇلگە اينالدىرۋعا الماتى تۇرعىندارى نە دەيتىنىن سۇراپ كوردىك.

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر