06 ءساۋىر, 2020 مادەنيەت

الماتىلىق "؛تاكسيست"؛ قازىلار القاسىن تاعى دا تاڭعالدىردى (ۆيدەو)

qamshy.kz

"ۋكراينا داۋىسى" بايقاۋىنىڭ قاتىسۋشىسى, الماتىلىق ەرلان بايبازاروۆ قازىلار القاسىن تاڭعالدىردى. ؛ 10-شى ماۋسىمنىڭ جاڭا شىعارىلىمىندا پوتاپ پەن ناستيا كامەنسكييدىڭ كومانداسى نوكاۋتقا تالاستى.

ەرلان بايبازاروۆ ؛«؛shape of you»؛ ؛ ءانىن ورىندادى. قازىلار القاسى الماتىلىقپەن بىرگە ءان ايتتى. سوڭىندا قازىلار القاسى ەرلان بايبازاروۆتى ماقتاپ, تاڭعالدىرعانىن ايتتى. ؛

"عاجاپ! ءبىزدى تاڭعالدىرۋ قولىڭىزدان كەلدى. ءبىراق مەن قايىرماسىن ايتا باستاعانىڭىزدا قايران قالدىم. مەن "قالاي سوندا؟ بۇل مۇمكىن بە؟" دەدىم ىشتەي", - دەدى تينا كارول. ؛

 ؛

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر