27 قاڭتار, 2020 news

قىتايداعى قازاقستاندىق ستۋدەنت: بۇل جەر قورقىنىشتى (ۆيدەو)

diapazon.kz

قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر قىتايداعى جاعداي تۋرالى ايتىپ, بيلىكتەن وزدەرىن كەش بولماي تۇرعاندا ەۆاكۋاسيالاۋدى سۇرادى, دەپ جازادى qamshy.kz اقپارات اگەنتتىگى ؛diapazon.kz ؛سايتىنىڭ دەرەگىن نەگىزگە الىپ.

قازاقستاندىق ستۋدەنت ارۋجان بەگمانوۆا كارانتين جاريالانعاندىقتان جابىلعان ۋحان قالاسىندا تۇرادى. ارۋجاننان باسقا اتالمىش قالادا 87 ستۋدەنت قازاقستاندىق بار ەكەن. ؛

قىتايداعى ستۋدەنتتىڭ حابارلاۋىنشا, ءقازىر قالا تۇرعىندارى مامانداردىڭ باقىلاۋىندا جانە الدىن الۋ شارالارى جاسالىپ جاتىر. ؛

ۋحان قالاسىندا قالعان تاعى ءبىر قازاقستاندىق ستۋدەنتتىڭ ەسۋىمى انەل سيسەنگاليەۆا. ول نانكين قالاسىندا وقيدى. ستۋدەنت دەمالىس كەزىندە ۋحان قالاسىنا بارعان. ءبىراق كارانتين جاريالانعاندىقتان قالادان كەرى شىعا الماي قالعان. بۇل تۋرالى ستۋدەنتتىڭ اناسى رابيعا سيسەنگاليەۆا ايتتى. ؛

انەل سيسەنگاليەۆا قالادا مەديسينالىق ماسكا جەتىسپەيتىنىن جانە قالاداعى دۇكەندەردىڭ بارلىعى دەرلىك جابىلىپ قالعانىن ايتتى. قالا تۇرعىندارىنا كوشەگە شىعۋعا جانە كەشكى 5 پەن 9 ارالىعىندا تەرەزە اشۋعا تىيىم سالىنعان. سونداي-اق قالادان ءوز ەركىمەن شىعۋعا تىرىسقاندار جازالاناتىن بولادى. ؛ "بۇل جەر قورقىنىشتى" دەگەن اسەلسيسەنگاليەۆا قالادان تەزىرەك كەتكىسى كەلەدى.

 ؛

قاتە تاپساڭىز, قاجەتتى بولىكتى تاڭداپ ctrl+enter باسىڭىز.

باننەر

پىكىر قالدىرۋ

پىكىر